Levné snubní prsteny   577 477 246   snubak@snubak.cz


Obchodní podmínky

Levné snubní prsteny » Obchodní podmínky

 

 

Obchodní podmínky

pro prodej zakázkových zlatých a stříbrných snubních prstenů prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese www.levnesnubniprsteny.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Svatební oznámení s.r.o. se sídlem Svatý Štěpán 146, 76334 Brumov-Bylnice, identifikační číslo: 29317045, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 77329, která je registrována Puncovním úřadem, registrační číslo 14391 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách umístěných na internetové adrese www.levnesnubniprsteny.cz (dále jen „webové stránky“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Uživatelský účet na webových stránkách není vytvářen. Kupující provádí objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neodpovídá za případné nesrovnalosti způsobené na základně chybných údajů poskytnutých kupujícím v objednávce.

2.3. Prodávající může odmítnout uzavření kupní smlouvy nebo odstoupit od kupní smlouvy, a to zejména v případě, kdy kupující porušil své povinnosti z aktuální nebo předchozí kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek) nebo požadavky kupujícího není reálné splnit.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení orientačních cen jednotlivých prstenů pro určitou velikost. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Nabídkový ceník obsahující také další související položky je zasílán po vytvoření zatím nezávazné objednávky přes webové rozhraní prodávajícího, případně také na žádost kupujícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží a dále pak kontaktní údaje a adresu objednávajícího. Je potřeba pravdivě a správně vyplnit všechny požadované údaje.

3.5. Způsob úhrady doplatku kupní ceny zboží a požadovaný způsob doručení objednávaného zboží zvolí objednávající na základě doručené výzvy k úhradě doplatku ceny. V závislosti na tom se liší cena nákladů spojených s dodáním zboží.

3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT“.

3.7. Kopie objednávky je doručována elektronickou cestou prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, nicméně je objednávající může dodatečně písemně změnit po dohodě prostřednictvím elektronické pošty, a to nejpozději do okamžiku uhrazení zálohové platby.

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení objednávky (elektronickou poštou).

3.9. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“), a to tím způsobem, že kupujícímu zašle údaje potřebné k úhradě zálohy na výrobu prstenů a kompletní cenovou nabídku daného prstenu nebo prstenů.

3.10. Za uhrazení zálohy je považováno připsání platby na účet prodávajícího. Připsáním zálohové platby na účet prodávajícího vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

3.11. Po připsání zálohové platby budou buď:
3.11.1. Prsteny prodávajícím zadány do výroby.
3.11.2. Zaslány kupujícímu zkušební ocelové prsteny pro přesné doměření velikostí, pokud o tuto službu bude mít kupující zájem a k zadání zakázky do výroby dojde až po navrácení zkušebních prstenů prodávajícímu.
3.11.2.1. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy po odeslání zkušebních prstenů prodávajícím, má prodávající právo účtovat a vymáhat cenu dle cenové nabídky služby Zapůjčení zkušebních prstenů pro ostatní zájemce.

3.12. Pokud dojde mezi vystavením podkladu k úhradě zálohy na výrobu prstenů a zadáním zakázky do výroby ke zvýšení vstupních cen, má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy nebo navrhnout úpravu ceny zakázky. Pokud zákazník změnu ceny zakázky neakceptuje, kupní smlouva se ruší a zálohovou platbu prodávající neprodleně vrátí zpět na účet, z nějž byla odeslána.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.14. Lze objednat:
3.14.1. Pouze jeden prsten i kompletní pár prstenů. Cena zakázky pak bude nižší o některé společné režijní náklady.
3.14.2. Lze objednat do páru různé modely prstenů. Cena zakázky se nesnižuje.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Zálohu ceny zboží a případných nákladů spojených s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
4.1.1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2300353907/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)
4.1.2. vkladem na účet na přepážce Fio banka a.s., a to pouze na základě zaslání podkladů k úhradě zálohy prodávajícím.
4.1.3. Prodávající nepřijímá platby v hotovosti.
4.1.4. Pokud nebude platba připsána na účet prodávajícího do sedmi dnů po odeslání podkladů k úhradě zálohy, má prodávající právo objednávku vyřadit bez souhlasu kupujícího z evidence.

4.2. Při platbě je nutno uvést přesně variabilní symbol a uhradit přesně předepsanou částku, aby bylo možno platbu správně identifikovat.
4.2.1. Bez uvedení správného variabilního symbolu může dojít ke zdržení dodávky.
4.2.2. Vhodné je do poznámky pro příjemce uvést jméno a příjmení kupujícího. Jakékoli jiné vzkazy či upřesnění prostřednictvím poznámky zadané do bankovního převodu budou považovány za bezpředmětné a nezávazné.

4.2. Doplatek ceny zboží a případných nákladů spojených s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
4.2.1. Před dodáním zboží bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
4.2.2. Platbou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
4.2.3. Prodávající nepřijímá platby v hotovosti.

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží a doběrečným ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s poskytnutím služby a dodáním zboží.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen vždy uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, zvláště v případě předchozího nepřevzetí zásilky kupujícím. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu vystaví daňové doklady na přijaté platby záloh a konečný daňový doklad - fakturu k dodávce zboží, které odešle kupujícímu elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

4.8. Postup při odeslání objednávky kupujícím je následující:
Na základě odeslané objednávky bude prodávajícím prověřena možnost výroby a cena objednaných snubních prstenů a zaslán kupujícímu podklad k úhradě zálohy, který obsahuje především
- číslo účtu prodávajícího,
- variabilní symbol pro platbu,
- výši zálohy v plné částce včetně dalších nákladů, případně minimální výši zálohy,
a dále
- upozornění, že úhradou zálohy kupující potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami,
- specifikaci objednávky
- kontaktní údaje objednávajícího (e-mail, telefon)
- jméno objednávajícího a adresa pro doručení
- cenovou nabídku.
Tento postup je nutný z toho důvodu, že všechny snubní prsteny z webových stránek jsou zhotovovány na zakázku. Pro zahájení výroby snubních prstenů je vyžadována zálohová platba ve výši cca 50 % celkové ceny zakázky. Teprve po připsání požadované zálohové platby na účet prodávajícího je objednávka předána do výroby nebo odeslány zkušební prsteny pro přesné doměření velikostí. Dále dle bodu 3.12. a další.

4.9. Orientační cena snubních prstenů je na webových stránkách prodávajícího uváděna za jeden prsten. Cena uvedená na webových stránkách je orientační, jedná se o zakázkovou výrobu. Aktuální cenovou nabídku sdělí prodávající na dotaz prostřednictvím telefonu, mailu nebo formuláře pro objednávku, jenž je dostupný z každé produktové stránky. Cena rytiny, pokud není rytina zdarma, je doúčtována k ceně prstenu a je součástí kupní ceny. Pro různé prsteny se vzhled, podmínky a ceny zhotovení rytin mohou lišit. Více podrobností obsahuje každá jednotlivá produktová stránka.

4.10. V případě nadlimitního zvýšení vstupní ceny během probíhající objednávky nebo výroby prodávající upozorní kupujícího a ten má právo buď zvýšenou cenu akceptovat nebo objednávku zrušit.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

5.2. Kupující bere na vědomí, že zlaté zboží v uvedeném elektronickém obchodě je vyráběno výhradně zakázkově, a to zcela dle kupujícím vybraného a případně upraveného modelu, zadané velikosti a požadavků na rytiny či další individuální úpravy. Jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Zboží je považováno za upravené dle přání kupujícího a kupující nemá právo od smlouvy odstoupit, kromě čl. 5.3.

5.3. Kupující může odstoupit od smlouvy pouze do okamžiku zahájení výroby prstenů.

5.4. V případě platného odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (vyjma úhrady dle bodu 5.5) do čtrnácti (14) dnů po akceptaci odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

5.5. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet kupujícího.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Jedná-li se o reklamní tiskoviny, toto ustanovení se na ně nevztahuje.

5.8. V případě, že kupující objednávku mailem zruší po připsání zálohy na účet prodávajícího, ale dříve, než bude zahájena výroba, bude mu záloha v celé výši vrácena zpět na účet. Po uplynutí lhůty pro zrušení objednávky může být již záloha v plné výši nevratná v závislosti na rozpracovanosti výroby.

5.10. V případě, že dodavatel není schopen požadovaný produkt dodat, má kupující právo odstoupit od smlouvy a uhrazená záloha mu bude v plné výši vrácena.

5.11. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, pokud se tak s kupujícím dohodne nebo pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Uhrazená záloha kupujícím je v případě neodebrání zboží a neuhrazení zůstatku ceny nevratná.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, případně sepíše s dopravcem protokol o poškození zásilky a provede spolu s ním kontrolu obsahu zásilky.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6. Zlaté snubní prsteny jsou prodávajícím zasílány Českou poštou jako cenné psaní do vlastních rukou pojištěné na hodnotu zásilky na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo prostřednictvím služby PPL. Výběr dopravce provádí prodávající. Dodací lhůta je 2 až 8 týdnů od zadání zakázky do výrobya závisí především na vytíženosti výroby.

6.7. Náklady na dodání jsou uvedeny v cenové nabídce.

6.8. Zakázky jsou zasílány pouze v rámci České republiky.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal na svých webových stránkách,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Kupující bude mailem informován o přijetí reklamace i o jejím vyřízení. Reklamované prsteny, které vrací kupující poštou, musí být zasláno jako cenné psaní bez dobírky a nesmí být určena do vlastních rukou adresáta, jinak zásilka nebude prodávajícím přijata. Reklamační řízení není dodavatelem zpoplatněno ani v případě zamítnutí reklamace.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy snubak@snubak.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Neuvede-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Nesouhlas se zpracováním údajů však znemožňuje zaslání zásilky a dále dodání zboží v případě, kdy je dle zákona o DPH nutno vystavit úplný daňový doklad.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické nebo v tištěné podobě automatizovaným nebo neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

1. Prodávající jakožto správce osobních údajů kupujících - fyzických osob (subjektů údajů) poskytuje v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízením Evropského Parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) subjektům údajů následující informace.

2. Právním základem (právním titulem) pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy (v rámci které jsou osobní údaje prodávajícímu poskytovány), oprávněné zájmy prodávajícího spočívající v evidenci smluvních (závazkových) partnerů, jakož i plnění povinností prodávajícího ve smyslu vedení účetnictví (vedení účetní a daňové evidence).

3. Účelem zpracování osobních údajů je evidence a naplňování smlouvy (včetně práv kupujícího z odpovědnosti za vady) a vedení účetnictví.

4. Osobní údaje mohou být prodávajícím zpřístupněny těmto třetím osobám - příjemcům: zpracovatelům zpracovávajícím osobní údaje pro prodávajícího na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

5. Osobní údaje budou u prodávajícího uloženy po dobu nezbytnou k naplnění účelů zpracování (v souladu s trváním právního titulu pro zpracování údajů).

6. Kupující má jakožto subjekt údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen poskytnout potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou aktuálně zpracovávány, a pokud tomu tak je, má subjekt údajů právo získat přístup ke zpracovávaným osobním údajům (včetně jejich kopie) a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, plánovaná doba uložení osobních údajů či kritéria použitá ke stanovení této doby, informace o právech subjektu údajů, informace o případném zdroji osobních údajů odlišujícím se od subjektu údajů, informace o případném automatizovanému rozhodování (včetně profilování), informace o případném předávání osobních údajů do zahraničí nebo mezinárodní organizaci a informace o souvisejících zárukách ve prospěch subjektu údajů.
Právo na opravu osobních údajů. Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), popřípadě na omezení zpracování. Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat o výmaz osobních údajů, zejména pokud již byl naplněn účel zpracování nebo odpadl jeho důvod, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů.
Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování. Subjekt údajů má (v případech stanovených Nařízením) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, zejména při dalším zpracování nezbytném pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany a při zpracování pro účely přímého marketingu.
Právo na přenositelnost osobních údajů. V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, má (za podmínek dle Nařízení) subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje a právo, aby osobní údaje byly předány jinému správci.
Právo na ochranu údajů (jejich integritu a důvěrnost). V této souvislosti bere subjekt údajů na vědomí, že správce přijal vhodná technická a organizační opatření proti neoprávněnému či protiprávnímu zpracování a proti náhodné ztrátě, zničení, poškození nebo pozměnění osobních údajů.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

12. PUNCOVÁNÍ ZBOŽÍ

Veškeré šperky z drahých kovů objednatelné na webových stránkách jsou dle zákona č. 539/92 Sb. označeny puncem a puncovní značkou výrobce. Puncem šperky označuje nezávislý kontrolní orgán Puncovní úřad. Punc je potvrzením ryzosti materiálů šperků a chrání kupujícího před nakoupením nekvalitního zboží.


 

13. Ryzost zlata

Všechny zlaté snubní prsteny nabízené na těchto stránkách jsou vyrobeny na přání buď ze 14-ti karátového zlata (585/1000) nebo ze stříbra (925/1000).

 

14. Certifikáty k diamantům

Pokud jsou v prstenech osazeny diamanty, zasíláme k nim patřičné certifikáty.

 

15. Vyobrazení snubních prstenů

Obrázky jsou pouze informativní a mohou se od skutečného provedení lišit. Důvodem je velké množství rukodělné práce při výrobě, takže každý prsten je originální. Barevné podání obrázků závisí na velmi mnoha faktorech při zpracování fotografií a jejich následném zobrazení na monitoru počítače.

 

16. VÁHA PRSTENŮ

16.1. Váha zlatých prstenů je pouze orientační, předpokládaná na základě předchozí výroby, a nemusí odpovídat skutečnosti po zhotovení. Orientační váha pro určitou velikost je uváděna na produktových stránkách. Konečná váha se po zhotovení výrobků odchyluje na obě strany.

 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

17.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

17.3. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě za účelem jejího řádného plnění a není veřejně přístupná.

17.4. Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresy elektronické pošty
snubak@snubak.cz

Telefon
577 477 246

 

 

Informační povinnost poplatníka - EET

NEPŘIJÍMÁME PLATBY dle § 5 zákona 112/2016 Sb.
Převodů na účet ani plateb dobírkou prostřednictvím pošty nebo služby PPL se zákon o evidenci tržeb 112/2016 Sb. netýká.

Citace § 5, § 6 a § 25 zákona 112/2016 Sb.:

§ 5

Formální náležitosti pro evidovanou tržbu

Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje platba poplatníkovi, která je uskutečněna

a) v hotovosti,

b) bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat,

c) šekem,

d) směnkou,

e) v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až d), nebo

f) započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle písmen a) až e).


§ 6

Rozhodný příjem

(1) Rozhodným příjmem se pro účely tohoto zákona rozumí

a) u poplatníka daně z příjmů fyzických osob příjem ze samostatné činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který

1. není předmětem daně z příjmů,

2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý nebo

3. podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, nebo

b)u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který

1.není předmětem daně z příjmů,

2.je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý,

3.podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo

4.podléhá dani ze samostatného základu daně.

(2) Příjmy podle odstavce 1 jsou u poplatníka, který je účetní jednotkou, příjmy podle zákona o daních z příjmů, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou.
§ 25

Informační povinnost poplatníka

(1) Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. Informační oznámení je poplatník povinen umístit na internetové stránky, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

(2) Obsahem informačního oznámení je
a) text ve znění "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.", eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu, nebo

b) text ve znění "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.", eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2024

 

 

Příloha: V současné době používané české puncovní značky.


  Sociální sítě
  Facebook
  Instagram
  YouTube
 


 

Svatební oznámení s.r.o., Svatý Štěpán 146, 76334 Brumov-Bylnice, okres Zlín, IČ: 29317045
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 77329.
Registrace Puncovním úřadem, registrační číslo 14391.