Levné snubní prsteny   577 477 246   snubak@snubak.cz


Zásady ochrany osobních údajů - GDPR

Levné snubní prsteny » GDPR

 

 

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen GDPR, je společnost Svatební oznámení s.r.o. IČ 29317045 se sídlem Svatý Štěpán 146, 76334 Brumov-Bylnice zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vl. 77329, dále jen Správce.

Kontaktní údaje správce
• adresa: Svatý Štěpán 146, 76334 Brumov-Bylnice
• e-mail: snubak@snubak.cz
• telefon: 577 477 246

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zákazník je fyzická osoba, která poptává nebo objednává služby prostřednictvím webů, mailu, telefonicky nebo osobně u Správce.

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytnul Zákazník nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění objednávky Zákazník.

Správce zpracovává tyto identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy:
• jméno a příjmení
• telefonní číslo
• e-mailová adresa
• dodací adresa

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Zákazníkem a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a plnění právních povinností Správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení a zpracování dotazu či objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Správcem a dále plnění právních povinností vůči státu. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy Správcem. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu. Do uplynutí této doby Správce osobní údaje vymaže.

 

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby Správce podílející se na realizaci služeb na základě poptávek či objednávek Zákazníka a právnické osoby zajišťující přepravní a doručovací služby. Správce nepředává a ani nemá v úmyslu předávat osobní údaje jiné třetí osobě, ani do jiné země v EU nebo mimo EU nebo jakékoliv mezinárodní organizaci.

 

Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Správcem.

 

Práva Zákazníka

Za podmínek stanovených v GDPR má Zákazník
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail Správce.

Dále má Zákazník právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť. Osobní údaje nejsou uchovávány v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky Zákazník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

S těmito podmínkami souhlasíte odesláním poptávky prostřednictvím internetového formuláře. Potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn podmínky GDPR změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1.2.2024

 


  Sociální sítě
  Facebook
  Instagram
  YouTube
 


 

Svatební oznámení s.r.o., Svatý Štěpán 146, 76334 Brumov-Bylnice, okres Zlín, IČ: 29317045
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 77329.
Registrace Puncovním úřadem, registrační číslo 14391.